• Good News

Financial Planning Pyramid

Financial Planning Pyramid?

1. Protection
2. Saving
3. Investment

Ang Financial Planning Pyramid ay isang modelo na tumutulong sa pagpaplano ng iyong pinansyal na kalagayan. Ito ay binubuo ng tatlong bahagi:

1. Proteksyon: Unahin ang proteksyon. Ito ay nangangahulugang dapat kang magkaroon ng mga seguro at pondo para sa mga hindi inaasahan na pangyayari tulad ng sakit, aksidente, o pagkawala ng trabaho. Ang proteksyon ay nagbibigay ng seguridad sa'yo at sa iyong pamilya upang hindi kayo mabigla sa mga biglang pagbabago sa buhay.

2. Investment: Ikalawa, magtabi ng pera para sa iyong kinabukasan. Dito kasama ang pag-iimpok para sa mga mahahalagang pangangailangan tulad ng pag-aaral ng mga anak, pagbili ng bahay, o pagreretiro. Sa pamamagitan ng pag-iimpok, magkakaroon ka ng pinansyal na pondo para sa mga layunin mo sa hinaharap.

3. Investment: Ito ay paglalagay ng iyong pera sa mga pinansyal na instrumento na naglalayong palaguin ang iyong pera. Halimbawa ng mga pamumuhunang ito ay mga stocks, bonds, mutual funds, at iba pang investment vehicles. Sa pamamagitan ng tamang pamumuhunan, magkakaroon ka ng potensyal na kitain nang mas malaki kaysa sa simpleng pag-iipon lamang.

Like and Follow my FB page:
👉🏼 https://www.facebook.com/EGTingcungco

Follow me on my IG account:
👉🏼 https://www.instagram.com/egtfinancelistener/

Follow me on my Tiktok account:
👉🏼 https://www.tiktok.com/@egtingcungco

#YourTrustedFinancialCoach #SolutionsProvider #YourFriendlyAdvisor 

Comments

0 Comments