• Good News

Profile
Jorey Calderon

Do you think it's already impossible? #MyFirstJob

Don't limit your life with just what your eyes' see. There's more in store that your mind cannot fathom. There's more.

I again woke up before the sun's up. Ako lang ba ang nakakapag-isip ng, "baka hanggang dito lang ako. Baka hindi ko na magagawa 'yung mga pangarap ko." May mga negative thoughts na katulad niyan? Na what if hindi ko magawa? What if huli na? What if wala nang pag-asa?
I, then, read a post like this: "Wag kang dumepende sa nakikita ng mga mata mo, kundi ng nakikita ng pananampalataya mo." And then I told myself, "Hindi pa nafafathom ng isip mo ang wonderful plans ng Diyos sa'yo. It's a lie." Oo nga, those thoughts was a lie. Ba't mo iisiping walang pag-asa, kung may pananampalataya? Ba't mo tutuldukan ang isang kuwento kung hindi naman ikaw ang manunulat nito? Ba't mo iisipin na huli na kung may nakalaang plano para dito?
Kaya naman, huwag kang bumase sa iyong nakikita, nararamdaman o maging sa iyong iniisip. Palaging alalahanin ang pangako Niya! Na siya'y may plano para sa'yo, na maganda, may paglago, planong hindi ka masasaktan, may pag-asa, may kinabukasan. Basta't maniwala, magtiwala at sumunod ka sa kalooban at pinapagawa Niya. ✨

Comments

1 Comments
  • Stefany Calma
    Aug 14, 2020 11:35
    Thank you for sharing your story! It was truly inspiring. May I have your time to view my story as well? thank you so much! https://www.goodinfonet.com//goodnews/the-deep-sea
Check Out More Good News
Your Value
Brothers’ Love
funny BTS videos